publikacje

publikacje

książki autorskie i pod redakcją
authored books and edited books

   

Polska_mysl_geopolityczna     Geopolityka_dla_poczatkujacych_okladka

Geopolityka_slownik_terminologiczny       Geopolityka_czyli_pochwała_realizmu

  Front     Bibliografia_okladka

Sykulski_Leszek_Bibliografia_geopolityki_polskiej        

  Przestrzen_i_polityka     Studia_nad_rosyjska_geopolityka 

  Czas_i_przestrzen     Geopolitics    

 

 

wybrane artykuły i rozdziały w monografiach
selected articles & book chapters

 1. L. Sykulski, Teoria gier refleksyjnych jako metoda analizy walki informacyjnej, „Przegląd Geopolityczny” 2021, t. 37, s. 58-74. [POBIERZ]
 2. L. Sykulski, Strategia szarych stref w wojnach hybrydowych a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] L. Sykulski (red.), Geopolityka Polski, Warszawa-Toruń 2021.
 3. „Old methods in the new framework”. Strategy of the Grey Zones in Hybrid Warfare [in:] Proceedings of the Intenational Scientific Conference STRATEGIES XXI”. The Sixth Annual Conference of the National Defence College: Romania and the New Dynamics of the International Security, Bucharest 2021, pp. 162-170.
 4. Восстановление Азербайджаном территориальной целостности в 2020 году на фоне геополитических процессов, [w:] Намик Гасан оглу Алиев (ред.), Южный Кавказ: политико-правовые аспекты постконфликтной ситуации (Сборник статей), Баку 2021, с. 80-91.
 5. L. Sykulski, Zastosowanie teorii gier refleksyjnych w prewencji sytuacji konfliktowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w administracji państwowej, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2020, nr 1-2, s. 79-91.
 6. Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskiej administracji państwowej w perspektywie teorii gier, [w:] A. Chudzik, Z. Kałamaga (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI wieku. Wybrane problemy, Wydawnictwo WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2020, s. 9-22.
 7. L. Sykulski, Teoria gier w analizie dylematu melijskiego z „Wojny peloponeskiej” Tukidydesa, „Nowa Geopolityka” 2020, nr 3, s. 89-101. [POBIERZ]
 8. L. Sykulski, Główne kierunki rosyjskiej narracji strategicznej po 2012 roku, [w:] L. Sykulski (red.), Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego, Warszawa 2020. 
 9. L. Sykulski, Geopolityczny wymiar rosyjskiej polityki wobec Arktyki, “Nowa Geopolityka” 2019, nr 1, s. 9-27. [POBIERZ]
 10. L. Sykulski, Russian geopolitical doctrine of Velikiy Limitrof, “European Geopolitical Journal” 2019, vol. 7, pp. 67-79 [POBIERZ]
 11. L. Sykulski, Diffused war as a kind of non-linear war, “Przegląd Geopolityczny” 2019, vol. 29, pp. 137-146. [POBIERZ]
 12. L. Sykulski, Wielkie przestrzenie geograficzne i ich wpływ na politykę w myśli geopolitycznej Eugeniusza Romera, [w:] Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Warszawa 2018, s. 113-127. [POBIERZ]
 13. L. Sykulski, Od Pax Americana do Pax Atlantica – wybrane kierunki amerykańskiej myśli geopolitycznej po 1991 r., [w:] Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Warszawa 2018, s. 79-96. [POBIERZ]
 14. L. Sykulski, Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej, „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2017, nr 8, s. 325-338. [POBIERZ]
 15. L. Sykulski, Geopolityka w świadomości politycznej współczesnych rosyjskich intelektualistów,  [w:] Marek Górka, Urszula Soler (red.), Globalne i lokalne problemy bezpieczeństwa. Polska i świat, tom 2, Poznań 2017, ss. 274-289. [POBIERZ]
 16. L. Sykulski, Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu, „Przegląd Geopolityczny” 2017, tom 21, s. 88-100. [POBIERZ]
 17. L. Sykulski,  Geopolityczny wymiar stosunków Rosja-Zachód, „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2017, nr 7, s. 205-212. [POBIERZ]
 18. L. Sykulski, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 2015, tom 11, s. 103-112. [POBIERZ]
 19. L. Sykulski, Geopolitical Risk in the Analysis of International Relations, “European Journal of Geopolitics” 2014, vol. 2, pp. 132-144. [POBIERZ]
 20. L. Sykulski, Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 8, s. 229-242. [POBIERZ]
 21. L. Sykulski, Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa 2013, s. 349-363. [POBIERZ]
 22. L. Sykulski, Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] L. Sykulski (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Częstochowa 2014, s. 7-24. [POBIERZ]
 23. L. Sykulski, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą a polityką, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Częstochowa 2009, s. 147-166. [POBIERZ]
 24. L. Sykulski, Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2013, nr 2, s. 89-101. [POBIERZ]
 25. L. Sykulski,  „Rosja-wyspa i Wielki Limitrof”. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, [w:] R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markowskiego, Jarosław 2014, s. 355-363. [POBIERZ]
 26. L. Sykulski, Geopolityka – zakres i znaczenie pojęcia, [w:] L. Sykulski (red.), Przestrzeń i polityka. Czynnik geograficzny w badaniach politologicznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013, s. 9-32. [POBIERZ]
 27. L. Sykulski, Geopolitics and the Political Geography – Similarities and Differences, [in:] L. Sykulski (ed.), Geopolitics: Grounded in the Past Geared Toward the Future, Polish Geopolitical Society, Częstochowa 2013, s. 19-28. [POBIERZ]
 28. L. Sykulski, „Polska między Niemcami a Rosją” – kod geopolityczny i jego ewolucja po 1989 r. Przyczynek do genezy koncepcji Trójkąta Kaliningradzkiego, [w:] L. Sykulski (red.), Europa od Atlantyku do Pacyfiku? Europejska myśl integracyjna po 2004 roku, Częstochowa 2013, s. 203-215. [POBIERZ]
 29. L. Sykulski, Wybrane problemy współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki, [w:] Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010, s. 21-30. [POBIERZ]
 30. L. Sykulski, Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2, s. 169-174. [POBIERZ]
 31. L. Sykulski,  Rola refleksji geopolitycznej w formowaniu się priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 1989 r., [w:] L. Sykulski (red.), Czas i przestrzeń. Czynnik geograficzny w badaniach nad przeszłością, Wydawnictwo Neter, Częstochowa 2013, s. 115-140. [POBIERZ]
 32. L. Sykulski,  „Polska między Wschodem a Zachodem”. Spór o definicję regionu w polskiej myśli geopolitycznej po 1989 roku, „Racja Stanu” 2012-2013, nr 1-2, s. 33-43. [POBIERZ]
 33. L. Sykulski,  Europa Środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, „Przegląd Geopolityczny” 2013, t. 6, s. 97-109. [POBIERZ]
 34. L. Sykulski, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 23-31. [POBIERZ]
 35. L. Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 191-203. [POBIERZ]
 36. L. Sykulski, Rozumowanie abducyjne a proces badawczy w geopolityce – przyczynek do epistemologii geopolityki, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 169-186. [POBIERZ]
 37. L. Sykulski,  Nizina Turańska – interior Eurazji, „Geopolityka” 2009, nr 1(2), s. 101-106. [POBIERZ]
 38. L. Sykulski,  Geostrategiczne zagrożenia dla Polski w kontekście geografii wojennej, „Geopolityka” 2008, nr 1(2), s. 104-113. [POBIERZ]
 39. L. Sykulski,   Region Pregoły jako element przestrzenny Pomorza Wschodniego, „Geopolityka” 2009, nr 2(3), s. 17-23. [POBIERZ]
 40. L. Sykulski,  Wokół projektu politycznego Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego. Przyczynek do historii eskapizmu polskiego, [w:] T. Nodzyński (red.) Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Warszawa 2007, s. 63-74. [POBIERZ]

Powrót na górę
Ta strona używa Cookies. Więcej w polityce prywatności
Aceptuję