O mnie

O mnie

Leszek Sykulski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (w specjalności: geopolityka i geografia polityczna), historyk, nauczyciel akademicki. Kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia; biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełni funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP. Kierownik międzynarodowych studiów podyplomowych: Geopolityka i Geostrategia (wspólnie z prof. Vahtangiem Maisaia) realizowanych przez WSBiP wspólnie z Międzynarodowym Uniwersytetem Kaukaskim w Tbilisi.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (por. rez.).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

W przeszłości wykładał w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i w Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. prezes honorowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Geopolityczny”. Redaktor naczelny portalu Nowej Geopolityki.

Obecnie prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego.

Główne obszary badawcze: (1) polska i rosyjska myśl geopolityczna, (2) rosyjska polityka bezpieczeństwa, (3) walka informacyjna. Autor ponad 50 publikacji naukowych.

Odznaczony Medalem Pro Patria i Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Hobby: bushcraft, szachy (blitz).

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Leszek Sykulski – PhD in political sciences, historian, university teacher.

He works as an assistant professor in the Department of National Security at the University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski.

He graduated from Jagiellonian University in Cracow, Silesian University in Katowice and National Defence University in Warsaw. He graduated also from General Kosciuszko Military Academy of Land Forces (reserved officers’ course; Lt.).

Court expert in the field of the state security and political extremism.

Former assistant professor in the Department of Security Studies at the Jan Dlugosz University in Czestochowa. He was also a lecturer at National Defence University in Warsaw and Polonia University in Częstochowa. In 2015 was a visiting professor at Saint Jerome University in Douala (Cameroon).

He worked as an international security analyst in the Office of the President of Poland during Lech Kaczyński’s presidency.

The founder of the Polish Geopolitical Society (in 2008-2009, 2012-2014 – president, now – honorary president and spokesman), “Geopolitical Review” quarterly (in 2009-2016 – editor-in-chief) and Geopolityka.net internet portal (editor-in-chief).

President of the Polish Geostrategic Society and editor-in-chief of Polish annual “Geostrategy”.

Author of several publications about geopolitics, geostrategy and international security.

Main research areas: (1) Polish and Russian geopolitical thought, (2) Russian security policy, (3) information warfare, (4) game theory in international relations research. Author of over 50 scientific publications.

Awarded with the medal “Pro Patria”.

Hobby: bushcraft, chess (blitz).

* * *

Лешек Сыкульски – кандидат политических наук, историк, преподаватель университета.

Выпускник Ягеллонского университета (Краков), Силезского университета (Катовице) и Академии национальной обороны (Варшава). Прошел также курсы офицеров запаса в Академии сухопутных войск (Вроцлав).

Работаю научным сотрудником в Высшей школе бизнеса и развития предпринимательства (Островец Свентокшиски).

Ранее преподавал в в Департаменте наук о безопасности Гуманитарного и естественнонаучного университета им. Яна Длугоша в Ченстохове, Академии национальной обороны (Варшава) и Полонийной академии (Ченстохова). В 2015 году в качестве приглашенного профессора вел занятия в Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala (Дуала, Камерун).

Являюсь уполномоченным судебным экспертом Окружного суда в Ченстохове в области общественных и политических наук, государственной безопасности и проблем политического экстремизма.

Работал аналитиком по вопросам международной безопасности в Канцелярии Президента Польши в период президентства Леха Качиньского.

Основатель Польского геополитического общества (в 2008-2009 гг. и 2012-2014 гг. – президент, с 2014 г. – почетный президент, а в настоящее время еще и официальный представитель); автор идеи и главный редактор (2009-16 гг.) ежеквартального научного журнала «Przegląd Geopolityczny» (“Геополитическое обозрение”).

Президент Польского геостратегического общества и главный редактор ежегодника «Геостратегия» .

Автор и научный редактор несколких десятков научных публикаций по геополитике, геостратегии и международной безопасности.

Основные направления исследований: (1) польская и российская геополитическая мысль, (2) политика безопасности России, (3) информационная война, (4) теория игр в исследованиях международных отношений. Автор более 50 научных публикаций.

Награжден медалью «Pro Patria».

 [ostatnia aktualizacja/last update/последнее обновление: 14 .01.2020]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powrót na górę
Ta strona używa Cookies. Więcej w polityce prywatności
Aceptuję