Skip to content

autor | author

Leszek Sykulski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, historyk, nauczyciel akademicki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego.

W przeszłości wykładał w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011-2013), w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2012, 2015) i w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2013-2016). W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. prezes honorowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Geopolityczny”. Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net.

Członek redakcji czasopism naukowych: “Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” (Polska), “Res Politicae” (Polska), “Геополитика” (Bułgaria), “Постсоветские исследования” (Federacja Rosyjska).

Ekspert CIRSA.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Odznaczony Medalem Pro Patria.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Leszek Sykulski – PhD in political sciences, historian, university teacher.

He works as an assistant professor at the Jan Dlugosz Univeristy in Czestochowa (Poland), Faculty of Social Sciences, Department of Security Studies.

He graduated from Jagiellonian University in Cracow, Silesian University in Katowice and National Defence University in Warsaw. He graduated also from General Kosciuszko Military Academy of Land Forces (reserved officers’ course).

Court expert in the field of the state security and political extremism.

Former assistant professor in Department of National Security at the College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski. He was also a lecturer at National Defence University in Warsaw and Polonia University in Częstochowa. In 2015 was a visiting professor at Saint Jerome University in Douala (Cameroon).

He worked as an international security analyst in the Office of the President of Poland during Lech Kaczyński’s presidency.

The founder of the Polish Geopolitical Society (in 2008-2009, 2012-2014 – president, now – honorary president and spokesman), “Geopolitical Review” quarterly (in 2009-2016 – editor-in-chief) and Geopolityka.net internet portal (editor-in-chief).

Editor in research journals: “Res Politicae” (Poland), “Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” (Poland) i “Геополитика” (Bulgaria), “Постсоветские исследования” (Russian Federation).

Expert CIRSA.

Author of several publications about geopolitics and international security.

Awarded with the medal “Pro Patria”.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Лешек Сыкульски – кандидат политических наук, историк, преподаватель университета.

Выпускник Ягеллонского университета (Краков), Силезского университета (Катовице) и Академии национальной обороны (Варшава). Прошел также курсы офицеров запаса в Академии сухопутных войск (Вроцлав).

Работаю научным сотрудником в Департаменте наук о безопасности Гуманитарного и естественнонаучного университета им. Яна Длугоша в Ченстохове.

Ранее преподавал в Высшей школе бизнеса и развития предпринимательства (Островец Свентокшиски), Академии национальной обороны (Варшава), Полонийной академии (Ченстохова). В 2015 году в качестве приглашенного профессора вел занятия в Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala (Дуала, Камерун).

Являюсь уполномоченным судебным экспертом Окружного суда в Ченстохове в области общественных и политических наук, государственной безопасности и проблем политического экстремизма.

Работал аналитиком по вопросам международной безопасности в Канцелярии Президента Польши в период президентства Леха Качиньского.

Основатель Польского геополитического общества (в 2008-2009 гг. и 2012-2014 гг. – президент, с 2014 г. – почетный президент, а в настоящее время еще и официальный представитель); автор идеи и главный редактор (2009-16 гг.) ежеквартального научного журнала «Przegląd Geopolityczny» (“Геополитическое обозрение”).

Главный редактор интернет-портала geopolityka.net. Член редакционной коллегии журнала «Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem» («Исследования в сфере безопасности»), а также журнала «Геополитика», издаваемого Болгарским геополитическим обществом.

Эксперт CIRSA.

Автор и научный редактор несколких десятков научных публикаций по геополитике и международной безопасности.

Награжден медалью «Pro Patria».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

 [12 X 2019]

Copyright by Leszek Sykulski. Wszystkie wpisy na blogu są na prawie rękopisu; przedruki na inne strony zakazane. Strona wykorzystuje pliki cookies