Skip to content

publikacje | publications

książki autorskie i pod redakcją | authored books and edited books

sykulski_okladka-6x9

Polska_mysl_geopolityczna     Geopolityka_dla_poczatkujacych_okladka

Geopolityka_slownik_terminologiczny       Geopolityka_czyli_pochwała_realizmu

  Front     Bibliografia_okladka

Sykulski_Leszek_Bibliografia_geopolityki_polskiej       Przestrzen_i_polityka

   Studia_nad_rosyjska_geopolityka    Czas_i_przestrzen

  Geopolitics     

wybrane artykuły i rozdziały w monografiach|selected articles & book chapters

 1. Sykulski Leszek, Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa narodowego III Rzeczypospolitej„Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2017, nr 8, s. 325-338. [POBIERZ]
 2. Sykulski Leszek, Wielkie przestrzenie geograficzne i ich wpływ na politykę w myśli geopolitycznej Eugeniusza Romera, [w:] Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Warszawa 2018, s. 113-127. [POBIERZ]
 3. Sykulski Leszek, Od Pax Americana do Pax Atlantica – wybrane kierunki amerykańskiej myśli geopolitycznej po 1991 r., [w:] Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Warszawa 2018, s. 79-96. [POBIERZ]
 4. Sykulski Leszek, Geopolityka w świadomości politycznej współczesnych rosyjskich intelektualistów,  [w:] Marek Górka, Urszula Soler (red.), Globalne i lokalne problemy bezpieczeństwa. Polska i świat, tom 2, Poznań 2017, ss. 274-289. [POBIERZ]
 5. Sykulski Leszek, Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu, „Przegląd Geopolityczny” 2017, tom 21, s. 88-100. [POBIERZ]
 6. Sykulski Leszek,​ Geopolityczny wymiar stosunków Rosja-Zachód, „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2017, nr 7, s. 205-212. [POBIERZ]
 7. Sykulski Leszek, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 2015, tom 11, s. 103-112. [POBIERZ]
 8. Sykulski Leszek, Geopolitical Risk in the Analysis of International Relations, „European Journal of Geopolitics” 2014, vol. 2, pp. 132-144. [POBIERZ].
 9. Sykulski Leszek, Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 8, s. 229-242. [POBIERZ]
 10. Sykulski Leszek, Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa 2013, s. 349-363. [POBIERZ]
 11. Sykulski Leszek, Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] L. Sykulski (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Częstochowa 2014, s. 7-24. [POBIERZ]
 12. Sykulski Leszek, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą a polityką, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Częstochowa 2009, s. 147-166. [POBIERZ]
 13. Sykulski Leszek, Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2013, nr 2, s. 89-101. [POBIERZ]
 14. Sykulski Leszek,​ „Rosja-wyspa i Wielki Limitrof”. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, [w:] R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markowskiego, Jarosław 2014, s. 355-363. [POBIERZ]
 15. Sykulski Leszek, Geopolityka – zakres i znaczenie pojęcia, [w:] L. Sykulski (red.), Przestrzeń i polityka. Czynnik geograficzny w badaniach politologicznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013, s. 9-32. [POBIERZ]
 16. Sykulski Leszek, Geopolitics and the Political Geography – Similarities and Differences, [in:] L. Sykulski (ed.), Geopolitics: Grounded in the Past Geared Toward the Future, Polish Geopolitical Society, Częstochowa 2013, s. 19-28. [POBIERZ]
 17. Sykulski Leszek, Wybrane problemy współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki, [w:] Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010, s. 21-30. [POBIERZ]
 18. Sykulski Leszek, Oskar Żebrowski – prekursor polskiej geopolityki, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2, s. 169-174. [POBIERZ]
 19. Sykulski Leszek,​ Rola refleksji geopolitycznej w formowaniu się priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 1989 r., [w:] L. Sykulski (red.), Czas i przestrzeń. Czynnik geograficzny w badaniach nad przeszłością, Wydawnictwo Neter, Częstochowa 2013, s. 115-140. [POBIERZ]
 20. Sykulski Leszek,​ „Polska między Wschodem a Zachodem”. Spór o definicję regionu w polskiej myśli geopolitycznej po 1989 roku, „Racja Stanu” 2012-2013, nr 1-2, s. 33-43. [POBIERZ]
 21. Sykulski Leszek,​ Europa Środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, „Przegląd Geopolityczny” 2013, t. 6, s. 97-109. [POBIERZ]
 22. Sykulski Leszek, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 23-31. [POBIERZ]
 23. Sykulski Leszek, Geopolityka akademicka w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 191-203. [POBIERZ]
 24. Sykulski Leszek, Rozumowanie abducyjne a proces badawczy w geopolityce – przyczynek do epistemologii geopolityki, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009, s. 169-186. [POBIERZ]
 25. Sykulski Leszek,​ Nizina Turańska – interior Eurazji, „Geopolityka” 2009, nr 1(2), s. 101-106. [POBIERZ]
 26. Sykulski Leszek,​ Geostrategiczne zagrożenia dla Polski w kontekście geografii wojennej, „Geopolityka” 2008, nr 1(2), s. 104-113. [POBIERZ]
 27. Sykulski Leszek,​ ​Region Pregoły jako element przestrzenny Pomorza Wschodniego, „Geopolityka” 2009, nr 2(3), s. 17-23. [POBIERZ]
 28. Sykulski Leszek,​ Wokół projektu politycznego Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego. Przyczynek do historii eskapizmu polskiego, [w:] T. Nodzyński (red.) Dylematy polityczne Polaków w XIX i XX wieku, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Warszawa 2007, s. 63-74. [POBIERZ]

Copyright by Leszek Sykulski. Wszystkie wpisy na blogu są na prawie rękopisu; przedruki na inne strony zakazane. Strona wykorzystuje pliki cookies