Skip to content

autor | author

Leszek Sykulski – nauczyciel akademicki (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie), doktor nauk o polityce, historyk.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ppor. rez.).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego.

W przeszłości wykładał w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2011-2013), w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2012, 2015) i w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2013-2015). W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. prezes honorowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”. Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net.

Członek redakcji czasopism naukowych: „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” (Polska), „Res Politicae” (Polska), „Геополитика” (Bułgaria), „Постсоветские исследования” (Federacja Rosyjska).

Ekspert CIRSA i Global Initiatives & Solutions.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu geopolityki.

Odznaczony Medalem Pro Patria.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Leszek Sykulski – university teacher (Jan Długosz University in Częstochowa), PhD in political sciences, historian. He graduated from Jagiellonian University in Cracow, Silesian University in Katowice and National Defence University in Warsaw. He graduated also from General Kosciuszko Military Academy of Land Forces (reserved officers’ course).

Court expert in the field of the state security and political extremism.

Former assistant professor in Department of National Security at the College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski. He was also a lecturer at National Defence University in Warsaw and Polonia University in Częstochowa. In 2015 was a visiting professor at Saint Jerome University in Douala (Cameroon).

He worked as an international security analyst in the Office of the President of Poland during Lech Kaczyński’s presidency.

The founder of the Polish Geopolitical Society (in 2008-2009, 2012-2014 – president, now – honorary president and spokesman), „Geopolitical Review” quarterly (in 2009-2016 – editor-in-chief) and Geopolityka.net internet portal (editor-in-chief).

Editor in research journals: „Res Politicae” (Poland), „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” (Poland) i „Геополитика” (Bulgaria), „Постсоветские исследования” (Russian Federation).

Author and scientific editor of several books about geopolitics.

Awarded with the medal „Pro Patria”.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Leszek Sykulski – docteur en sciences politiques, historien, officier de réserve des forces armées polonaises. Diplômé de l’Université Jagellonne  de Cracovie, de l’Université  Silésienne à Katowice et de l’Université de la Défense Nationale de Varsovie. Il est également diplômé de l’Académie militaire des forces terrestres Général Kosciuszko. 

Expert judiciaire dans le domaine de la sécurité d’état et de l’extrémisme politique.

Ancien professeur adjoint au Département de la sécurité nationale du Collège des entreprises et de l’entrepreneuriat d’Ostrowiec de  Sainte- Croix. Il a été chargé de cours à l’Université de la Défense Nationale de Varsovie et à l’Université Polonia de Czestochowa. En 2015, il a travaillé comme professeur  visiteur à l’Université Saint-Jérôme de Douala  au Cameroun.

Il a aussi  travaillé comme analyste en  sécurité internationale au bureau du président  de la Republique de Pologne  Lech Kaczyński.

Fondateur de la Société Géopolitique Polonaise en 2008 ,  il en fut le premier président actif  jusqu’ en 2014 . Actuellement  il en est  président d’honneur et porte-parole. De 2009 à 2016, Il fut redacteur en chef du trimestriel  « Revue géopolitique » et  editeur en chef du portail internet Geopolityka.net.  Il est rédacteur en polonais de la revue « Ante Portas – Études de sécurité »,  et  de la revue  bulgare « Geopolitika ».

Auteur et éditeur scientifique de onze livres sur la géopolitique, il est detenteur de la  medaille .« Pro Patria ».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Лешек Сыкульски – преподаватель высшей школы, кандидат политических наук, историк. Выпускник Ягеллонского университета (Краков), Силезского университета (Катовице) и Академии национальной обороны (Варшава). Прошел также курсы офицеров запаса в Академии сухопутных войск (Вроцлав).

Работаю научным сотрудником в Институте оборонных исследований Гуманитарного и естественнонаучного университета им. Яна Длугоша в Ченстохове. Ранее преподавал в Высшей школе бизнеса и развития предпринимательства (Островец Свентокшиски), Академии национальной обороны (Варшава), Полонийной академии (Ченстохова). В 2015 году в качестве приглашенного профессора вел занятия в Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala (Дуала, Камерун).

Являюсь уполномоченным судебным экспертом Окружного суда в Ченстохове в области общественных и политических наук, государственной безопасности и проблем политического экстремизма.

Работал аналитиком по вопросам международной безопасности в Канцелярии Президента Польши в период президентства Леха Качиньского.

Основатель Польского геополитического общества (в 2008-2009 гг. и 2012-2014 гг. – президент, с 2014 г. – почетный президент, а в настоящее время еще и официальный представитель); автор идеи и главный редактор (2009-16 гг.) ежеквартального научного журнала «Przegląd Geopolityczny» („Геополитическое обозрение”). Главный редактор интернет-портала geopolityka.net. Член редакционной коллегии журнала «Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem» («Исследования в сфере безопасности»), а также журнала «Геополитика», издаваемого Болгарским геополитическим обществом.

Автор и научный редактор 11 книг по геополитике.

Награжден медалью «Pro Patria».

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

Leszek Sykulski – Hochschullehrer, Doktor der Politikwissenschaften, Historiker, Reserveoffizier der polnischen Streitkräfte. Er absolvierte die Jagiellonen-Universität in Krakau, die Schlesische Universität in Kattowitz und die Nationale Verteidigungsuniversität in Warschau. Er absolvierte auch die Militärakademie der Landstreitkräfte von General Kosciuszko (Offizierskurs für Offiziere).

Ehemaliger Dozent an der Abteilung für nationale Sicherheit an der Hochschule für Wirtschaft und Unternehmertum in Ostrowiec Świętokrzyski. Er war auch Dozent an der Nationalen Verteidigungsuniversität in Warschau und der Polonia Universität in Częstochowa. 2015 war er Gastprofessor an der Saint Jerome Universität in Douala (Kamerun).

Während der Präsidentschaft von Lech Kaczyński arbeitete er als internationaler Sicherheitsanalytiker im Büro des Präsidenten von Polen.

Der Gründer der Polnischen Geopolitischen Gesellschaft (in 2008-2009, 2012-2014 – Präsident, jetzt – Ehrenpräsident und Sprecher), „Geopolitische Überprüfung“ vierteljährlich (in 2009-2016 – Chefredakteur) und Geopolityka.net Internet-Portal (Chefredakteur). Redakteur in polnischer „Ante Portas – Sicherheitsstudien“ und bulgarische „Geopolitika“.

Autor und wissenschaftlicher Redakteur von elf Büchern über Geopolitik.

Ausgezeichnet mit der Medaille „Pro Patria“.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

* * *

sykulski_polska_ma_interesy

Copyright by Leszek Sykulski. Wszystkie wpisy na blogu są na prawie rękopisu; przedruki na inne strony zakazane. Strona wykorzystuje pliki cookies